Ποιοί Είμαστε

Προφίλ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα «e-dimos» συνίστανται στην παρουσίαση και ανάλυση του καθεστώτος υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων από επιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από δικηγόρους ειδικευμένους στο Δημόσιο Δίκαιο και σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Μιχαλοπούλου Στέλλα, Οικονομολόγο – Συγγραφέα, Επιστημονική Συνεργάτη του Εθνικού Κέντρου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τριακονταετή και πλέον εμπειρία στα οικονομικά και στις δημόσιες συμβάσεις.

Στην ιστοσελίδα μας αρθρογραφούν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και γίνεται διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που συνίσταται σε:

  • Ενημέρωση της ιστοσελίδας με επικαιροποιημένη Νομοθεσία, Εγκυκλίους, Οδηγίες και Νομολογία που αφορούν στην υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων,
  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις των χρηστών επί άρθρων του νόμου και ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του,
  • Ανάρτηση υποδειγμάτων διαδικασιών και αποφάσεων που εκδίδονται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ,
  • Ανάρτηση πινάκων με αποτύπωση των βημάτων για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων
  • Οτιδήποτε κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών των μελών μας.

Επιπλέον ομάδα δικηγόρων αναλαμβάνει :

  • Τη σύνταξη απαντήσεων – γνωμοδοτήσεων σε υποβαλλόμενες ενώπιον Διοικητικών Αρχών Προσφυγές και Ενστάσεις κατά εκδιδομένων πράξεων, στα πλαίσια υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων,
  • Την εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων (ως πληρεξούσιοι δικηγόροι με ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή).